Statutul Fundaţiei Electronica 2000

-  extras -



Art. 1 Fundatia "ELECTRONICA 2000 (E 2000 )" este o asociatie neguvernamentala, apolitica, nonprofit, neutra din punct de vedere etnic si confesional, care se constituie pe baza consimtamintului liber exprimat de catre membrii sai fondatori. Fundatia se infiinteaza prin hotararea Adunarii Generale a membrilor sai fondatori, in conformitate cu Legea persoanelor juridice nr. 21/1924 si are personalitate juridica in baza sentintei instantei judecatoresti competente.



CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
Art. 2 Fundatia are durata de functionare nelimitata.


Art. 3 Fundatia isi incepe activitatea de la data inscrierii ei ca persoana juridica.


Art. 4 Sediul fundatiei este in Bucuresti, bulevardul Iuliu Maniu nr 1-3, sector 6. Sediul fundatiei poate fi schimbat prin hotararea Adunarii generale a membrilor Fundatiei.


Art. 5 Fundatia poate infiinta filiale in tara si in strainatate prin decizia Adunarii generale a membrilor Fundatiei, pe baza legilor in vigoare si a statutului propriu.


Art. 6 Fundatia are dreptul sa se afilieze la organizatii similare interne si internationale, sa stabileasca relatii directe cu alte fundatii din tara si din strainatate, daca Adunarea Generala hotaraste in acest sens.



CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL
Art. 7 Scopul fundatiei este de a actiona pentru a face cunoscute valorile scolii de electronica si telecomunicatii din Romania, de a cinsti memoria profesorilor care au pus bazele acestei scoli, de a ajuta tinerii specialisti din electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei sa se perfectioneze si sa se specializeze in tara si strainatate.


Art. 8 Obiectul de activitate. Fundatia realizeaza urmatoarele activitati:
          - popularizarea traditiilor si realizarilor scolii de Electronica si telecomunicatii din Romania;
          - informarea opiniei publice cu privire la problemele si progresele invatamantului de Electronica si telecomunicatii;
          - organizarea si participarea la reuniuni interne sau internationale, schimburi de experienta, simpozioane, mese rotunde, seminarii pe teme de electronica, telecomunicatii si tehnologia informatiei avand ca scop primar ridicarea nivelului invatamantului de specialitate si cercetarii precum si popularizarea realizarilor din aceste domenii;
          - promovarea unor actiuni menite sa faciliteze introducerea noilor tehnologii in invatamant, cercetare, productie si servicii;
          - cooperarea cu organisme interne si internationale in cadrul unor actiuni eurocomunitare sau mondiale menite sa sprijine dezvoltrea invatamantului, cercetarii, productiei si serviciilor;
          - initierea si organizarea de activitati care sa permita ridicarea pregatirii profesionale a tinerilor ingineri din electronica si telecomunicatii in tara si in strainatate;
          - editarea si procurarea de materiale pentru publicitate sau pentru perfectionarea procesului didactic;
          - acordarea de burse si premii unor studenti cu performante deosebite;
          - sprijinirea Facultatii de Electronica si telecomunicatii din Bucuresti in vederea dotarii cu echipamentele si componentele necesare in desfasurarea procesului didactic;
          - ajutorarea unor persoane defavorizate social care sunt interesate in studiul electronicii si tehnicilor de comunicatie;
          - organizarea unor activitati recreative, de recuperare si de tratament pentru membrii fundatiei;
          - participarea la crearea, instalarea si intretinerea unor elemente comemorative cu caracter laic sau religios in special a celor legate de dezvoltarea invatamantului tehnic din Romania.



CAPITOLUL III - CALITATEA DE MEMBRU


Art. 9 Membrii Fundatiei pot fi persoane fizice sau juridice care isi desfasoara activitatea in electronica, telecomunicatii sau tehnologia informatiei, in domenii inrudite sau in alte domenii, recunosc statutul si platesc taxele si cotizatiile stabilite de Adunarea Generala. Membrii pot fi:
          - membrii fondatori;
          - membrii;
          - membri onorifici.


Art. 10 Membrii fondatori sunt persoane fizice de nationalitate romana sau straina sau persoane juridice care activeaza in tara, care au initiat constituirea Fundatiei “ELECTRONICA-2000”, si au consimtit sa contribuie dezinteresat prin mijloace proprii la infiintarea acestei fundatii. De asemenea pot deveni membrii fondatori, prin decizia Adunarii Generale, membrii care au activat in Fundatie cel putin un an si au adus o contributie semnificativa la dezvoltarea acesteia. Lista de membrii fondatori poate fi completata la prima Adunare generala dupa dobandirea personalitatii juridice fara criteriul de vechime, pe baza de adeziune scrisa.


Art. 11 Membrii sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine care sprijina activitatea Fundatiei, adera in scris la Fundatie si respecta statutul acesteia. Calitatea de membru se confera de catre Consiliul de Administratie la propunerea Comitetului director. Calitatea de membru pentru persoanele juridice se exercita printr-un reprezentant delegat si imputernicit in forma scrisa pentru acest scop.


Art. 12 Membrii onorifici pot fi persoanele fizice sau juridice romane sau straine care prin activitatea lor sprijina interesele Fundatiei. Calitatea de membru onorific este conferita de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului de Administratie, unor personalitati de notorietate din electronica, telecomunicatii, tehnologia informatiei sau din alte domenii de activitate, persoane care prin activitatea lor au sprijinit in mod exceptional Fundatia.


Art. 13 Nu pot fi membri ai Fundatiei minorii, persoanele puse sub interdictie legala sau control judiciar, falitii, condamnatii pentru inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa.


Art. 14 Pierderea calitatii de membru sau membru fondator poate avea loc in urmatoarele conditii:
          - renuntarea din proprie initiativa;
          - retragerea acestei calitati pentru neplata cotizatiei la termen;
          - incetarea existentei persoanei juridice;
          - incalcarea atributiilor sau intrarea sub incidenta art.13.


Art. 15 Pierderea calitatii de membru este hotarata de Consiliul de Administratie si poate fi contestata in Adunarea Generala, a carei hotarare este definitiva. Pierderea calitatii de membru fondator este decisa de Adunarea generala cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor fondatori.


Art. 16 Persoanele care si-au pierdut calitatea de membru sau membu fondator nu pot emite pretentii asupra patrimoniului Fundatiei.

 

……………………………..


CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONDUCERE ALE FUNDATIEI
Art 19 Organele de conducere ale Fundatiei sunt:
          - Adunarea Generala
          - Consiliul de Administratie
          - Comitetul Director.

A. Adunarea Generala
Art. 20 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Fundatiei. Adunarea Generala se intruneste o data pe an in sesiune ordinara si ori de cate ori este nevoie in sesiune extraordinara. Convocarea sesiunii extraordinare se face la propunerea Comitetului Director sau a cel putin 1/3 din membrii fondatori, cu cel putin 30 zile inainte de data aleasa prin comunicarea ordinii de zi.


Art. 21 Adunarea Generala ordinara se convoaca cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita, in scris si cu comunicarea ordinii de zi si a propunerilor pentru alegerea organelor de conducere. Pentru stabilirea ordinii de zi, Comitetul Director va solicita membrilor propuneri pentru ordinea de zi si/sau pentru alegerea organelor de conducere.

 

…….

 

Art. 22 Adunarea Generala este legal constituita in prezenta majoritatii simple a membrilor fondatori. La Adunarea generala participa, cu drept de vot consultativ, membrii onorifici si membrii fundatiei. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de participanti, Adunarea Generala se convoaca din nou in termen de 15 zile. In acest caz, Adunarea Generala este legal constituita indiferent de numarul participantilor.


………………….

 

 B. Consiliul de Administratie
Art. 27 Consiliul de Administratie asigura functionarea fundatiei in perioada dintre sesiunile Adunarii generale, pe baza prevederilor statutare si a hotararilor Adunarii Generale.


Art.28 Consiliul de Administratie este format din: presedinte, vicepresedinte, secretar, trezorier, director cu relatiile publice si 7 membrii; Consiliul de administratie este ales de Adunarea Generala prin vot secret pe o perioada de 4 ani. Presedintele, Vicepresedintele si secretarul Consiliului de Administratie sunt alesi nominal de Adunarea Generala. La prima sedinta a Consiliului de Administratie, acesta alege la randul sau trezorierul si directorul delegat pentru relatiile publice ale fundatiei.


Art.29 Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, o data pe trimestru si isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.


…………………….

 

C. Comitetul Director Comitetul Director este organul executiv de conducere al Fundatiei si isi desfasoara activitatea intre sedintele Consiliului de Administratie. Comitetul Director este compus din: presedinte, vicepresedinte, secretar, director responsabil cu relatiile publice si trezorier.

……………………………


CAPITOLUL VI - PATRIMONIUL FUNDATIEI
Art. 37 Patrimoniul Fundatiei in faza initiala este constituit din contributia membrilor fondatori in valoare de1.000.000lei.


Art. 38 Sursele de finantare ale Fundatiei se constituie din taxele de inscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, donatii ale membrilor de onoare, ale membrilor Fundatiei, precum si ale oricarei persoane fizice sau juridice de drept public sau privat din tara si strainatate;
          - venituri proprii;
          - sponsorizari din partea unor autoritati publice, organizatii, per-soane fizice sau juridice de drept public sau privat din tara sau strainatate.


Art. 39 In vederea obtinerii de venituri proprii necesare finantarii obiectivelor de activitate, Fundatia va putea infiinta si organiza, in conditiile legii, unitati de cercetare, productie, consultanta, servicii etc.


Art. 40 Adunarea Generala poate aproba participarea financiara a Fundatiei ca asociat la alte organizatii nonprofit din tara sau din strainatate in limita bugetului aprobat.


Art. 41 Pentru desfasurarea activitatii financiare, Fundatia va deschide conturi bancare in lei si valuta. Filialele pot deschide subconturi bancare.


Art. 42 Din sursele sale financiare Fundatia va putea finanta premii, burse, participari la congrese sau reuniuni interne sau internationale, investitii mobile sau imobile, va putea achizitiona drepturi de copy-right, know-how si va putea instraina aceste bunuri sau drepturi in interesul Fundatiei, al conservarii sau majorarii valorii patrimoniului. Toate aceste activitati vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale inainte de efectuare sau validarii Adunarii Generale dupa efectuarea lor, cu exceptia instrainarii de bunuri sau drepturi care se vor face numai cu aprobarea prealabila a Adunarii Generale.